PORTES OBERTES DE L'ESCOLA DEL CLUB BÀSQUET SUECA

DADES JUGADOR/A
NOM:___________________COGNOMS:_____________________________________
DATA NAIXEMENT:___________________TELÈFON:__________________________
COL.LEGI:______________________________________________________________

AUTORITZACIÓ:
Nom del Pare, Mare o tutor/a _____________________________________________ amb DNI.:___________________ autoritze a______________________ _________________a:
- Incorporar-se a les jornades obertes organitzades per el Club Bàsquet Sueca, donant-me per assabentat de les condicions i normes d’admissió.
- A la direcció del Club Bàsquet Sueca, en cas de màxima urgència, amb el consentiment i prescripció mèdica, a prendre les decisions medicoquirúrgiques necessàries, si ha segut impossible la meua localització.
- A la gravació total o parcial (ja siga en foto, vídeo o qualsevol suport gràfic) de la imatge del participant al llarg de les jornades, per a poder ser utilitzada en cartells, web, etc..

Signat:_________________________

Documentació a entregar en el moment de la inscripció:
- Fotocòpia de la targeta sanitària (SIP)
- Full d’inscripció firmada.

Caldrà dur;
- Roba i calçat esportiu.
- Aigua
- Crema solar
- Esmorzar

Què i com treballem:
- Grups de treball per edats i nivells
- Material adaptats per edats i nivells
- Programes d`aprenentatge per nivells.

Tècnica individual:
Bot, habilitats amb la pilota, finalitzacions, passades, millora de la mecànica de tir. Joc sense pilota: aspecte molt important del joc, opcions de recepcions i ocupacions dels espais.

Tàctica individual:
Un dels aspectes que més costa és el fet de saber aplicar les eines de la manera correcta i en el moment adequat. Ensenyarem a saber interpretar el joc, com treballar per ajudar al company i a l’equip amb les opcions del joc.

Tàctica col·lectiva:
L `evolució del treball realitzat anteriorment ens ha de portar a tenir clar que és un esport d`equip i que el treball de tots els participants ha d`anar en la línia d`ajudar en les accions que cadascú realitza: què i com jugar.

portes obertes.jpg